12/09/17

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד ספטמבר 2020, למכללה האקדמית תל-אביב-יפו לקיים מסלולים עם תזה במסגרת המגמות הקיימות לתואר שני (M.A.) בפסיכולוגיה: פסיכולוגיה קלינית, פסיכולוגיה רפואית, נוירופסיכולוגיה שיקומית ופסיכולוגיה תעסוקתית

בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז (12.9.2017) אימצה  המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' אליצור על הדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך לתקופה של שלוש שנים את המכללה האקדמית תל אביב יפו להעניק תואר שני מחקרי (M.A.) בפסיכולוגיה, במסגרת המגמות בהן היא מוסמכת להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה: פסיכולוגיה קלינית, פסיכולוגיה רפואית, נוירופסיכולוגיה שיקומית, פסיכולוגיה תעסוקתית. (דוגמת תעודה צורפה כנספח לדו"ח הוועדה
  3. לקראת תום תקופת ההסמכה וכתנאי להארכתה, תיבדק תוכנית הלימודים בשנית, בהתאם להחלטות המל"ג הנוגעות לעניין ומדיניותה בנושאים שונים, ובהתאם למפורט בדו"ח זה. במסגרת בדיקה זו ייבחנו, בין היתר, עבודות תזה.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".