24/09/19

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד ספטמבר 2022, למכללה האקדמית לחינוך שאנן להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בייעוץ חינוכי

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט (24.9.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים, פרופ' משה ישראלשוילי ופרופ' אורה פלג, על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך לתקופה של שלוש שנים (עד ספטמבר 2022) את המכללה האקדמית לחינוך שאנן להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בייעוץ חינוכי.
  3. במהלך תקופת ההסמכה נדרשת המכללה לפעול בהתאם לחוות הדעת של פרופ' משה ישראלשוילי מיום 28.7.2019 ושל פרופ' אורה פלג מחודש אוגוסט 2019.
  4. לקראת תום תקופת ההסמכה תעביר המכללה דו"ח התפתחות ומספר דוגמאות לפרויקטי גמר.
  5. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות" כפי שעודכנה ב-13.11.2018.