24/09/19

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד ספטמבר 2022, להעניק תואר ראשון (B.A.) במדעי ההתנהגות למכללה האקדמית הדסה ירושלים

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט (24.9.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרות על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו לה.
  2. להעניק הסמכה למכללה האקדמית הדסה ירושלים להעניק תואר ראשון (B.A.) במדעי ההתנהגות למשך שלוש שנים, דהיינו עד ספטמבר 2022 .
  3. בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בחוות דעת הסוקרות לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה במלואן.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".