24/09/20

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד ספטמבר 2023, לאוניברסיטה הפתוחה להעניק תואר ראשון (B.A.) בתולדות האמנות במתכונת דו-חוגית

בישיבתה ביום ו' בתשרי תשפ"א (24.9.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' אסתר לוינגר ולפרופ' ביאנקה קוחנל על חוות הדעת שהגישו.
  2. להעניק לאוניברסיטה הפתוחה הסמכה זמנית (ראשונה) לתקופה של 3 שנים (עד ספטמבר 2023) להעניק תואר ראשון (B.A.) בתולדות האמנות במתכונת דו-חוגית.
  3. לקראת השלב הבא האוניברסיטה תעביר דו"ח התקדמות שיתייחס, בין היתר, להתאמת תוכנית הלימודים לעידן הקורונה.
  4. בתום תקופת ההסמכה תיבחן התוכנית שוב.
  5. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 13.11.2018 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות.