24/09/20

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד ספטמבר 2023, להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בלימודי משפט לבוגרי תואר ראשון שאינו משפטים לקריה האקדמית אונו

בישיבתה ביום ו' בתשרי תשפ"א (24.9.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום 18.8.2020 לגבי הנושא שבנדון ובחוות הדעת שהגישו הסוקרים והיא מחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' שולמית אלמוג ופרופ' יעד רותם על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. לאמץ את המלצת הסוקרים ולהעניק לקריה האקדמית אונו הסמכה זמנית לשלוש שנים, עד ספטמבר 2023, בתוכנית הלימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה בלימודי משפט לבוגרי תואר ראשון שאינו משפטים.
  3. בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בחוות דעת הסוקרים.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 (עדכון מיום 13.11.2018) בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".