08/04/14

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים (עד פברואר 2017) למכללה האקדמית תל-חי להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בטיפול באמצעות אמנויות – דרמה תרפיה

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ד (8.4.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המלווה בראשות פרופ' אדיר כהן על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד כה.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית תל-חי להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה ב"טיפול באמצעות אמנויות – דרמה תרפיה" למשך שלוש שנים, דהיינו עד פברואר 2017.
  3. לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה, תיבדק התוכנית בשנית.
  4. הוועדה מתבקשת להמשיך ולכהן כוועדת מעקב, ולבחון את התקדמות המכללה בנושאים שונים.