12/02/19

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד פברואר 2022, להעניק תואר שני (M.Sc.) ללא תזה בתוכנית הלימודים בהנדסת מכונות למכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט (12.2.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בדבר תוכנית הלימודים לתואר שני (M.Sc.) ללא תזה בהנדסת מכונות המתקיימת במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' אלי אלטוס על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד כה.
  2. להעניק למכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה הסמכה לשלוש דנים, דהיינו עד פברואר 2022, להעניק תואר שני (M.Sc.) ללא תזה בהנדסת מכונות.
  3. כתנאי לחידוש ההסמכה וכתנאי לרישום סטודנטים חדשים לשנת הלימודים תשפ"ב לתוכנית הלימודים, המוסד יידרש להגיש דו"ח התקדמות הכולל:
    א. פירוט גידול מספרי סטודנטים בתוכנית
    ב. יישום ההמלצות הוועדה המקצועית בראשות פרופ' אלי אלטוס
    ג. פירוט התקדמות העשייה המחקרית של סגל הליבה, כפי שהדבר מתבטא במענקי מחקר ובפרסומים
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה לעדכון החלטת המל"ג מיום 13.11.2018 בדבר הגבלת מספר ההסמכות הזמניות.