18/02/20

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד פברואר 2023, להעניק תואר בוגר בהוראה (B.Ed.) חד-חוגי באנגלית במסלול הרב-גילאי (ג'-י') למכללה האקדמית לחינוך ולספורט אוהלו בקצרין

בישיבתה ביום כ"ג בשבט תש"פ (18.2.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות מישיבתה ביום 14.1.2020 בנושא שבנדון והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים פרופ' פני אור ופרופ' נעם פלינקר על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך את מכללת אוהלו בקצרין להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) חד-חוגי באנגלית במסלול רב-גילאי (ג'-י') לתקופה של שלוש שנים, עד פברואר 2023.
  3. לקראת תום תקופת ההסמכה תיבדק התוכנית ובכלל זה יישום המלצות הסוקרים.