27/09/16

הסמכה זמנית (ראשונה) לשנה אחת, עד ספטמבר 2017, להעניק תואר שני (M.Sc.) ללא תזה בהנדסה וניהול מערכות תשתית לאפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ו (27.9.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל,   והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך את אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב להעניק תואר שני ללא תזה (.(M.Sc בהנדסה וניהול מערכות תשתית לתקופה של שנה אחת, דהיינו עד ספטמבר 2017.
  3. בשלב זה לא לאפשר רישום של מועמדים לתוכנית הלימודים לשנת הלימודים תשע"ח.
  4. בהתאם להחלטת ות"ת מיום 13.7.2016, לקראת תום תקופת ההסמכה תיבדק על ידי ות"ת איזונה התקציבי של תוכנית הלימודים באחת משתי החלופות הבאות:

א.         התפתחות וגידול במספר הסטודנטים בתוכנית העצמאית לתואר שני (.(M.Sc ללא תזה בהנדסה וניהול מערכות תשתית.

ב.         איחוד עם תוכנית הלימודים לתואר שני (.(M.Sc ללא תזה בהנדסה וניהול מערכות שירות המתקיימת במכללה, כך שלמעשה תפעל כתוכנית אחת עם שתי התמחויות.

  1. אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב מתבקשת להודיע על כוונותיה לוועדת המשנה עד תום דצמבר 2016. ועדת המשנה תדון באופני בדיקת התוכנית מבחינה אקדמית בהתאם להודעת המכללה.