07/11/17

הסמכה זמנית (ראשונה) לשנה, עד אוקטובר 2018, להעניק תואר שני (M.A.) בייעוץ ארגוני לארגונים עסקיים ולמוסדות חינוך לקריה האקדמית אונו

בישיבתה ביום י"ח בחשון תשע"ח (7.11.2017) דנה המועצה להשכלה הגבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא הערעור שהוגש על ידי הקריה האקדמית אונו על המלצת ועדת המשנה מיום  8.8.2017 בעניין אי הסמכת המוסד להעניק תואר שני בייעוץ ארגוני לארגונים עסקיים ומוסדות חינוך, זאת לאור הליקויים החמורים עליהם הצביעו הסוקרים בחוות הדעת שלהם.  מליאת המועצה עיינה בנימוקי המוסד במסגרת הערעור שהוגש ושמעה את נציגיו. בתום הדיון מחליטה המועצה לאמץ את המלצת ועדת המשנה ולקבל את הערעור שהגיש המוסד, זאת בין היתר לאור הכרת המוסד והבנתו את הטעות שנעשתה בקליטת מחזורי לימוד גדולים ביותר לתוכנית, וכן התחייבותו לבצע שינויים משמעותיים בתוכנית בהתאם להערות הסוקרים, לרבות גיוס סגל פנים נוסף. לאור זאת החליטה המל"ג כלהלן:

  1. להסמיך את הקריה האקדמית אונו להעניק תואר שני  בייעוץ ארגוני לארגונים עסקיים ומוסדות חינוך לתקופה של שנה עד סוף אוקטובר 2018.
  2. כתנאי לרישום סטודנטים לשנה"ל תשע"ט, ובהתאם להתחייבות המוסד עליו לבצע את השינויים כלהלן:

א.         הפחתה משמעותית של מספר הסטודנטים בתוכנית הלימודים כבר בשנה"ל תשע"ח, כך שיתאפשר מהלך לימודים תקין המותאם למספר חברי הסגל המלמדים בתוכנית.

ב.         אי פתיחת סמסטר האביב בתשע"ח (זאת בהתאם להודעת המוסד).

ג.          תיקון הליקויים האקדמיים עליהם הצביעו הסוקרים בחוות הדעת, בין היתר על ידי הוספה של קורסים בעלי זיקה ישירה לתחום הידע הנדרש בייעוץ ארגוני לטובת ההשכלה הנדרשת בתחום.

ד.         קיום סמינרים בקבוצות קטנות של עד 25 סטודנטים בכיתה (בהתאם להתחייבות המוסד).

  1. תוקם ועדה מקצועית אשר תורכב מהסוקרים בצירוף חבר נוסף שהיה בוועדה שבדקה את התוכנית לשלב אישור פרסום והרשמה. הוועדה תתבקש לבדוק את תוכנית הלימודים ובפרט את התיקונים האמורים בסעיף 2 לעיל, ולהגיש למל"ג את חוות דעתה והמלצתה בדבר המשך הפעלת התוכנית והארכת ההסמכה שלה.
  2. רישום סטודנטים חדשים לשנת הלימודים תשע"ט וחידוש ההסמכה מותנים בקבלת חוות דעת חיובית בנושא מהוועדה המקצועית המוזכרת בסעיף 3 לעיל.