08/08/17

הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים, עד אוגוסט 2019, להעניק תואר שני (M.Ed.) עם תזה בהערכה ותכנון לימודים למכללה האקדמית בית ברל

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ז (8.8.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדת הבדיקה בראשות פרופ' מרדכי מירון על עבודתה.
  2. להעניק למכללה האקדמית בית ברל הסמכה זמנית להעניק תואר שני עם תזה (M.Ed.) בהערכה ותכנון לימודים, לתקופה קצובה של שנתיים.
  3. לקראת תום תקופת ההסמכה הזמנית וכתנאי לחידוש ההסמכה, תיבדק התוכנית בשנים, לרבות עבודות תזה של הסטודנטים.