14/08/18

הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים, עד אוגוסט 2020, להעניק תואר ראשון (B.A.) בלימודים רב-תחומיים למכללה האקדמית אשקלון

בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח (14.8.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה  והחליטה לאמצן, כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' אהרן קליימן על עבודתה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהסמיך את המכללה האקדמית אשקלון להעניק תואר ראשון (B.A.) בלימודים רב תחומיים למשך שנתיים, עד יולי 2020.
  3. בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית פעם נוספת, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".