18/08/20

הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים, עד אוגוסט 2022, להעניק תואר שני (M.S.N.) ללא תזה בסיעוד למכללה האקדמית צפת

בישיבתה ביום כ"ח באב תש"פ (18.8.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בנושא שבנדון והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית, בראשות פרופ' מיכל גרנות, על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית צפת להעניק תואר שני ללא תזה (M.S.N.) בסיעוד, לתקופה של שנתיים, עד אוגוסט 2022.
  3. להמשיך ולהגביל את מספרי הסטודנטים כך שבכל מחזור לימודים ילמדו עד 35 סטודנטים.
  4. לקראת שלב ההסמכה הקבועה, יעביר המוסד דו"ח התפתחות, שיכלול בין היתר דיווח אודות פרופיל הסטודנטים שהתקבלו לתוכנית, ותיבחן בשנית סוגיית הגבלת מספרי הסטודנטים.
  5. תוקף ההסמכה הזמנית מותנה בתוקף ההכרה במוסד.
  6. ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 ועודכנה ביום 13.11.2018, בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".