13/05/14

הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים (עד אפריל 2016) למכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל – חיפה להעניק תואר שני (M.Ed.) בהוראה ולמידה

בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד (13.5.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:

  1. להסמיך לתקופה של שנתיים את המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל – חיפה להעניק תואר שני (M.Ed.) בהוראה ולמידה.
  2. לאור התרשמותה של הוועדה המקצועית מהעבודות הסמינריוניות בהן עיינה, היא ממליצה כי עד תום תקופת ההסמכה, כאמור, תפעל המכללה כדלקמן:

א.         תקפיד על כתיבה נכונה של מקורות ע"י הסטודנטים.

ב.         תקפיד על סקירת ספרות בעבודות שתכלול מקורות מרכזיים הקשורים לנושא העבודה.

ג.          מומלץ כי מנחי העבודות יעברו השתלמויות בשיטות מחקר שבתחום התמחותם.

  1. עד יוני 2014 תעביר המכללה רשימה של פרויקטי גמר של סטודנטים בתוכנית, ממנה תבחר הוועדה מספר פרויקטים לעיונה.
  2. ביוני 2015 תעביר המכללה דו"ח התקדמות לתוכנית, שיכלול, בין היתר, מבחר בחינות ברמות שונות.
  3. לקראת תום תקופת ההסמכה תגיש המכללה דו"ח התקדמות, שיפרט את התפתחותה של התוכנית מאז הוסמכה המכללה להעניק את התואר.
  4. לאור ממצאי הוועדה המקצועית בנושא העבודות הסמינריוניות, כאמור בסעיף 2 לעיל, על המכללה לפעול בנושאים אלו ביתר הקפדה.