24/04/18

הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים, עד אפריל 2020, להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בייעוץ ופיתוח ארגוני למרכז האקדמי פרס

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח (24.4.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים פרופ' שאול פוקס ופרופ' יאיר עמיחי-המבורגר על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך את המרכז האקדמי פרס לתקופה של שנתיים, עד אפריל 2020, להעניק תואר שני ללא תזה (M.A.) בייעוץ ופיתוח ארגוני.
  3. מתן ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".