11/04/19

הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים, עד אפריל 2021, לאלקאסמי, מכללה אקדמית לחינוך להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בחינוך מכליל לתלמידים בהדרה ובסיכון

בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט (11.4.2019), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
1. להודות לסוקרים, פרופ' ארנון אדלשטיין ופרופ מונה חורי כסאברי, על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
2. להסמיך לתקופה של שנתיים (עד אפריל 2021) את אלקאסמי, מכללה אקדמית לחינוך, להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בחינוך מכליל לתלמידים בהדרה ובסיכון.
3. לקראת תום תקופת ההסמכה תעביר המכללה דו"ח התפתחות ומספר דוגמאות לפרויקטי גמר.
4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות" כפי שעודכנה ב-13.11.2018.