30/04/20

הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים (עד אפריל 2022) להעניק תואר ראשון (B.A.) דו-חוגי בלוגיסטיקה למכללה האקדמית גליל מערבי

בישיבתה ביום ו' באייר תש"פ (30.4.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח להעניק הסמכה זמנית לשנתיים (עד אפריל 2022) למכללה האקדמית  גליל מערבי להעניק תואר ראשון  B.A.)) דו-חוגי בלוגיסטיקה והיא מחליטה לאמצה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית, בראשות פרופ' אהוד מניפז, על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את המלצת הוועדה ולהעניק למכללה האקדמית גליל מערבי הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים (עד אפריל 2022) להעניק תואר ראשון (A.) דו-חוגי בלוגיסטיקה.
  3. במהלך ההסמכה הזמנית, על המכללה לגייס לפחות חבר סגל נוסף מתחום הליבה של הלוגיסטיקה, בדרגת מרצה בכיר לפחות, המתמחה בתכן ותפעול שרשרת האספקה.
  4. לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, לרבות יישום המלצות הוועדה משלב ההסמכה הזמנית.
  5. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 ועודכנה ביום 13.11.2018, בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".