17/07/18

הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים (עד יולי 2020) להעניק תואר ראשון (B.A.) בלימודים רב-תחומיים למכללה האקדמית כנרת

בישיבתה ביום ה' באב תשע"ח (17.7.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' אהרן קליימן על עבודתה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהסמיך את המכללה האקדמית כנרת להעניק תואר ראשון (B.A.) בלימודים רב תחומיים למשך שנתיים, עד יולי 2020.
  3. בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית פעם נוספת, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה.