17/07/18

הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים (עד יולי 2020) להעניק תואר ראשון (B.S.W.) בעבודה סוציאלית למכללה האקדמית עמק יזרעאל

בישיבתה ביום ה' באב תשע"ח (17.7.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' צבי איזקוביץ על עבודתה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהסמיך את המכללה האקדמית עמק יזרעאל להעניק תואר ראשון (B.S.W.) בעבודה סוציאלית למשך שנתיים, עד יולי 2020.
  3. בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח.
  4. על המכללה האקדמית עמק יזרעאל להמשיך ולפעול לגיוון ולאיתור מקומות הכשרה נוספים מתחום העבודה הסוציאלית.
  5. על מנת לתרום להתפתחות התוכנית, ממליצה הוועדה שחברי הסגל הליבתי של התוכנית יהיו שותפים מלאים בתוכנית ויועסקו בבית הספר במשרה מלאה.
  6. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה.