10/06/14

הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים (עד יוני 2016) למרכז האקדמי באור יהודה להעניק תואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב

בישיבתה ביום י"ב בסיון תשע"ד (10.6.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' אברהם סידי על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד כה.
  2. להסמיך את המרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה להעניק תואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב לבוגרי שנת הלימודים תשע"ד ותשע"ה. משך ההסמכה כפוף להכרה במוסד.  בהתאם להמלצת הוועדה, עם הארכת ההכרה במוסד, לא תידרש בדיקה אקדמית לתוכנית.
  3. על המרכז לעבות את מצבת סגל ההוראה בשני חברי סגל פעילים לפחות (רצוי אף שלושה). בנוסף, במידה ואחד מחברי הסגל הפעילים יפרוש, על המרכז יהיה לגייס חבר סגל פעיל מחקרית, במשרה מלאה במקומו.
  4. מומלץ לעודד את חברי הסגל לעקוב באופן שוטף אחר מחקרים עדכניים הרלוונטיים לתחום מדעי המחשב וזאת באמצעות פעילות מחקרית ופרסומים.
  5. מומלץ לשלב בכל קורס מתרגל שאינו המורה של הקורס, זאת בכדי להבטיח שהסטודנטים יתרגלו את חומר הלימוד ולא ימשיכו בהרצאת החומר הנלמד, וכמו כן יקבלו זווית ראיה נוספת על החומר, כמקובל בלימודי המדעים המדויקים במוסדות אקדמיים.
  6. בקורסי הליבה של מדעי המחשב מומלץ לחלק את עומס ההוראה בין מספר גדול יותר של חברי סגל.
  7. עם פרסום התוכנית יובהר, בתיאור הקורסים, מהם ספרי החובה ומהם ספרי הרשות בכל קורס. יש לדאוג שמספר ספרי החובה יהיה בהיקף סביר.
  8. הוועדה דורשת מהמרכז לאפשר לסטודנטים את זמינות התשתיות הנדרשות ללימודיהם, על ידי כך שהתשתיות של המרכז יהיו פנויות לשימוש גם בשעות הבוקר וכמו כן על ידי הצבת מדפסת ושירותי תכנות נדרשות לתוכנית, למשל:  MATLAB בשני הבניינים.
  9. הוועדה מקווה לראות עלייה במספר הסטודנטים הלומדים בתוכנית במשך השנים.
  10. לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית. המועצה מבקשת מהוועדה המלווה לבדוק האם היקף הקורסים בתיאוריה של מדעי המחשב מספיק לקליטת בוגרי התוכנית בתוכניות לתואר שני בתחום."