26/06/18

הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים, עד יוני 2020, למכללה האקדמית לחינוך אורנים להעניק תואר שני (M.Ed.) עם תזה בהוראה רב-תחומית במדעי הרוח

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח (26.6.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' אביגדור שנאן על עבודתה ועל הדו"ח

שהגישה.

  1. להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך אורנים לתקופה של שנתיים, עד יוני 2020, להעניק תואר שני (Ed.) עם תזה בהוראה רב תחומית במדעי הרוח.
  2. במהלך תקופת ההסמכה הזמנית על המכללה לפעול כלהלן:
  • א. בהתאם למהותה של התוכנית כתוכנית רב תחומית, יש להקפיד על כך שלפחות חלק מהקורסים יהיו רב תחומיים וישלבו תכנים מתחומים שונים בצורה קוהרנטית.
  • ב. על מנת לחזק את הרב תחומיות בתוכנית מומלץ לשלב שני מרצים מתחומים שונים לפחות בקורס אחד בכל שנה.
  • ג. עבודות התזה צריכות לבטא את הרב תחומיות בתוכנית ולשלב בצורה מאוזנת תחומים שונים, ולצורך כך יש להקפיד על כך שלעבודות יהיו מנחים מתחומים שונים, אלא אם המנחה בקיא בתחומים הרלוונטיים.
  • ד. על המכללה להקפיד כי רשימות הקריאה של הקורסים יהיו רב תחומיות, ויכללו מספר רב יותר של פריטים באנגלית.
  • ה. המכללה תפרט מה היו תחומי הלימוד של הסטודנטים במסגרת התואר הראשון.
  1. לקראת תום תקופת ההסמכה, תשלח המכללה דו"ח התפתחות שיתייחס, בין היתר, לסעיפים 3א-3ה לעיל. לדו"ח ההתפתחות תצרף המכללה דוגמאות של עבודות תזה.
  2. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".