26/06/18

הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים, עד יוני 2020, למכללה האקדמית לחינוך תלפיות להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בחינוך לגיל הרך

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח (26.6.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרות, פרופ' מרגלית זיו וד"ר יעל דיין, על עבודתן ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך לתקופה של שנתיים, עד יוני 2020, את המכללה האקדמית לחינוך תלפיות להעניק תואר שני (M.Ed.)  בחינוך לגיל הרך.
  3. על המכללה לחזק את חברי הסגל ולעודד אותם לחקור ולפרסם בתחום הגיל הרך.
  4. לקראת תום תקופת ההסמכה תעביר המכללה דו"ח התפתחות ודוגמאות לפרויקטי גמר שנכתבו במסגרת התוכנית.
  5. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".