26/06/18

הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים, עד יוני 2020, להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בלימודי משפט ללא משפטנים למכללה האקדמית נתניה

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח (26.6.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו לה.
  2. להעניק הסמכה למכללה האקדמית נתניה להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בלימודי משפט ללא משפטנים למשך שנתיים, דהיינו עד יוני 2020 .
  3. בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בחוות דעת הסוקרים בדגש על עמידת המכללה בתנאי הקבלה ועמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה במלואן.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".