23/06/20

הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים, עד יוני 2022, למכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בלימודי א"י

בישיבתה ביום א' בתמוז תש"פ (23.6.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו.
  2. להעניק למכללה האקדמית כנרת הסמכה זמנית ראשונה לתקופה של שנתיים (עד יוני 2022) להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בלימודי ארץ ישראל .
  3. בהתאם להחלטת ות"ת מיום 20.5.2020, במהלך התקופה האמורה וכתנאי לרישום סטודנטים חדשים לתוכנית החל משנה"ל תשפ"ג, המוסד יידרש להציג לצוות המקצועי בות"ת גידול במספרי סטודנטים או לחילופין איזון תקציבי של התוכנית.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 13.11.2018 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות".