10/01/17

הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים, עד ינואר 2019, להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בהוראת לימודי האסלאם, לאלקאסמי – מכללה אקדמית לחינוך

בישיבתה ביום י"ב בטבת תשע"ז (10.1.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה תחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו.
  2. להעניק לאלקאסמי, מכללה אקדמית לחינוך הסמכה זמנית להעניק תואר שני (M.Ed.) בהוראת לימודי האסלאם לתקופה קצובה של שנתיים, עד סוף ינואר 2019, כדי לאפשר בחינת פרויקטי גמר וסמינריונים במהלך תקופה זו.
  3. לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה.