10/01/17

הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים, עד ינואר 2019) להעניק תואר שני (M.Ed.) עם תזה בהוראת שפות זרות, למכללה האקדמית לחינוך אורנים

בישיבתה ביום י"ב בטבת תשע"ז (10.1.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה תחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדת הבדיקה בראשות פרופ' עלית אולשטיין על עבודתה.
  2. להעניק למכללה האקדמית לחינוך אורנים הסמכה זמנית להעניק תואר שני עם תזה (M.Ed.) בהוראת שפות זרות (אנגלית, ערבית, עברית), לתקופה קצובה של שנתיים, עד סוף ינואר 2019.
  3. לקראת תום תקופת ההסמכה הזמנית וכתנאי לחידוש ההסמכה יבדקו רק עבודות התזה של הסטודנטים (לפחות 3 עבודות בכל התמחות: אנגלית, ערבית, עברית), עפ"י דרישת הוועדה.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".