08/04/14

הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים (עד מרץ 2016) למכללה האקדמית לחינוך גבעת ושינגטון, להעניק תואר שני (M.Ed.) בהוראת תנ"ך, מחקרו, פרשנותו וערכיו

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ד (8.4.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותה של פרופ' יאירה אמית על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך לתקופה של שנתיים (עד מרץ 2016) את מכללת גבעת וושינגטון להעניק תואר שני (.M.Ed) ללא תזה ב'הוראת תנ"ך, מחקרו, פרשנותו וערכיו'.
  3. בתוכנית לימודי ההשלמה לתלמידים שאינם בעלי תואר ראשון בתנ"ך, על המכללה להרחיב את ההדרכה הביבליוגרפית ל-2 שעות ולצמצם את דרכי הוראת המקרא לשעה אחת.
  4. בשל בעיות לא מעטות שעלו בפרויקטי הגמר בהם עיינו חברי הוועדה, מבקשת הוועדה כלהלן:

א.      על ועדת ההיגוי לעניין הפרויקטים שהקימה המכללה בעקבות המלצות הוועדה, לשים דגש על הקשר בין החלק העיוני-מחקרי ובין החלק המעשי של הפרויקט ועל הצורך לקיים קשר רציף בין המנחה של החלק המחקרי ובין המנחה של החלק המעשי כך שלא יהיה מדובר בשני חלקים נפרדים, אלא בפרויקט שלם אחד, שישקף את הקשר בין הקניית החומר ברמה מחקרית לבין יישומו בכתה. כמו-כן, עליה להקפיד על בחירת נושאים בזיקה למקרא ולהוראתו.

ב.       הוועדה מבקשת לקבל את העבודות עם הערות המורה הבודק בגוף העבודה.

ג.       עד סוף מאי 2014 תעביר המכללה רשימת נושאים של עבודות הפרו-סמינריונים שהוגשו ונבדקו, ומתוכם תבחר הוועדה מספר עבודות לעיונה.

ד.       עד סוף ספטמבר 2014 תעביר המכללה רשימת נושאים של עבודות סמינריוניות שהוגשו ונבדקו, ומתוכם תבחר הוועדה מספר עבודות לעיונה.

ה.      עד סוף דצמבר 2014 תעביר המכללה רשימת נושאים של פרויקטי גמר שהוגשו ונבדקו, ומתוכם תבחר הוועדה במספר פרויקטים לעיונה, וכן דוגמאות לבחינות ברמות שונות.

ו.          עד סוף דצמבר 2014 תעביר המכללה דוגמאות לבחינות ברמות שונות