08/04/14

הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים (עד מרץ 2016) למכללת הרצוג מיסודן של מכללת ליפשיץ ומכללת הרצוג, להעניק תואר שני (M.Ed.) ב"הגות בחינוך היהודי"

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ד (8.4.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' שמואל שקולניקוב על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית הדתית ע"ש ליפשיץ להעניק תואר שני (M.Ed.) ב"הגות בחינוך היהודי" לתלמידים שהחלו את לימודיהם עד שנה"ל תשע"ג.
  3. להסמיך לתקופה של שנתיים (עד מרץ 2016) את מכללת הרצוג מיסודן של מכללת ליפשיץ ומכללת הרצוג (המכללה המאוחדת) להעניק תואר שני (M.Ed.) ב"הגות בחינוך היהודי".
  4. עד להסמכה הקבועה תפעל המכללה בנושא שלהלן:
  • יש לעודד את חברי הסגל שפרסמו בעיקר בכתב העת של המכללה, "מים מדליו", לפרסם בכתבי עת שפיטים מקובלים בתחום.
  • יש לוודא כי הציונים על העבודות הסמינריוניות ופרויקטי הגמר יהלמו את רמתם ולא יהיו מוטים כלפי מעלה.
  • עד תחילת שנה"ל תשע"ה תעביר המכללה דוגמאות לפרויקטי גמר ודוגמאות לבחינות ברמות שונות.