20/03/18

הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים, עד מרץ 2020, להעניק תואר שני (LL.M.) במשפט מסחרי גלובלי למרכז האקדמי למשפט ולעסקים

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח (20.3.2018), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות דעתם בנושא.
  2. להעניק הסמכה זמנית לתקופה של שנתיים (מרץ 2020) למרכז האקדמי למשפט ולעסקים להעניק תואר שני (LL.M.) במשפט מסחרי גלובלי.
  3. בתום התקופה, וכתנאי למתן הסמכה תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בחוות דעת הסוקרים, לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה במלואן.
  4. מתן ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".