20/03/18

הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים, עד מרץ 2020, למכללת לוינסקי לחינוך להעניק תואר שני (M.Ed.) עם תזה בחינוך מוסיקלי

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח (20.3.2018), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ' דורית אמיר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך את מכללת לוינסקי לחינוך לתקופה של שנתיים, עד מרץ 2020, להעניק תואר שני (M.Ed.) עם תזה בחינוך מוסיקלי.
  3. עד לשלב ההסמכה, על המכללה לפעול כלהלן:

א.         להקפיד כי מנחי התזות יהיו בעלי רקורד מחקרי מוכח בחינוך המוסיקלי ו/או במוסיקולוגיה. במקרי הצורך, הסטודנטים יוכלו להיעזר בשני מנחים.

ב.         בהתאם לסעיף 1.3 להחלטת המל"ג בעניין לימודים לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה, על 2/3 ממורי התוכנית להיכלל בסגל הליבתי במכללה.

  1. לקראת תחילת שנה"ל תשע"ט תעביר המכללה דו"ח התפתחות של התוכנית ודוגמאות לעבודות תזה.
  2. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".