28/11/17

הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים, עד נובמבר 2019, להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בלקויות למידה: אבחון והתערבות חינוכית של מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה

בישיבתה ביום י' בכסלו תשע"ח (28.11.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לצוות הסוקרים, פרופ' דורית רביד וד"ר יאסר סנדוקה, על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך לתקופה של שנתיים (עד נובמבר 2019) את מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה להעניק תואר שני (M.Ed.) בלקויות למידה: אבחון והתערבות חינוכית.
  3. במהלך תקופת ההסמכה הזמנית, נדרשת המכללה לפעול כלהלן:

א.         לגייס חבר סגל בדרגת פרופ' בהיקף משרה גדול יותר בתוכנית.

ב.         להגדיל את היקף משרת ההוראה של שני חברי סגל בתוכנית, וזאת בשל הרושם שהתוכנית נשענת יותר מדי על ד"ר היתאם טאהא.

  1. לקראת תחילת שנה"ל תשע"ט תעביר המכללה דו"ח התפתחות ודוגמאות לעבודות גמר.
  2. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".