28/10/14

הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים (עד ספטמבר 2016) למכללה האקדמית צפת להעניק תואר ראשון (B.A.) במערכות מידע קהילתיות

בישיבתה ביום ד' בחשון תשע"ה (28.10.2014), דנה המועצה להשכלה גבוהה בבקשת המכללה האקדמית צפת לקבל הסמכה זמנית (ראשונה) להעניק תואר ראשון (B.A.) במערכות מידע קהילתיות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' אורי שילד על עבודתה ועל חוות הדעת שהגישה.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית צפת להעניק תואר ראשון (B.A.) במערכות מידע קהילתיות, לתקופה של שנתיים, קרי עד אוקטובר 2016.
  3. המכללה האקדמית צפת תמלא אחר התניות הוועדה בנושאים הבאים:
  • יצוב סגל אקדמי בכיר במשרה מלאה ובו לפחות 3 חברי סגל בכירים;
  • הקורסים בתוכנית יעמדו ברמה אקדמית נאותה על פי הערות הוועדה;
  • רמת המבחנים ודרכי ההערכה של הסטודנטים ייבחנו ויקבעו על פי הצעות הוועדה;
  • עמידה במתווה המל"ג לתוכניות לימודים במערכות מידע.

4. המכללה מתבקשת להגיש דו"ח התפתחות בעוד שנה, קרי אוקטובר 2015. הוועדה המלווה תבדוק את התוכנית לאורו של דו"ח ההתפתחות ותגיש למל"ג דו"ח בשאלת ההסמכה של התוכנית לכל המאוחר בפברואר 2016.

5. ההסמכה הזמנית תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".