14/08/18

הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים, עד ספטמבר 2020, להעניק תואר ראשון (B.A.) דו-חוגי במשאבי אנוש ותואר ראשון (B.A.) דו-חוגי בניהול למכללה האקדמית לישראל ברמת גן

בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח (14.8.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה לה.
  2. להעניק למכללה האקדמית לישראל ברמת גן הסמכה להעניק תואר ראשון דו-חוגי (B.A.) במשאבי אנוש ותואר ראשון דו-חוגי (B.A.) בניהול למשך שנתיים, דהיינו עד ספטמבר 2020 .
  3. בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח הוועדה לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה במלואן.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".