24/09/20

הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים, עד ספטמבר 2022, למכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בחינוך מיוחד

בישיבתה ביום ו' בתשרי תשפ"א (24.9.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרות, פרופ' שונית רייטר ופרופ' חפציבה ליפשיץ, על עבודתן ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך לתקופה של שנתיים, עד ספטמבר 2022, את מכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בחינוך מיוחד.
  3. לקראת תום תקופת ההסמכה תעביר המכללה דו"ח התפתחות שיתייחס, בין היתר, להתאמת תוכנית הלימודים לעידן הקורונה, ודוגמאות לפרויקטי גמר ועבודות סמינריוניות.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות" כפי שעודכנה ב-13.11.2018.