04/03/14

הסמכה זמנית (ראשונה) לשנתיים (עד פברואר 2016) לאוניברסיטת בר-אילן להעניק תואר ראשון (B.A.) בתקשורת

בישיבתה ביום ב' באדר ב תשע"ד (4.3.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה הבודקת, בראשותו של פרופ' דב שנער, על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להעניק לאוניברסיטת בר-אילן הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) בלימודי תקשורת לתקופה קצובה של שנתיים, דהיינו עד פברואר 2016.
  3. לקראת הארכת ההסמכה, יש לפנות לשני סוקרים שיבדקו את תוכנית הלימודים על כל היבטיה והמלצות הוועדה הבודקת.
  4. כתנאי למתן הארכת ההסמכה, על האוניברסיטה לאייש בפועל ארבעה (4) תקנים מלאים בתוכנית התואר הראשון, תוך הצבעה על חברי הגרעין הבית-ספרי שיוכל לשאת על כתפיו את התוכנית לתואר ראשון (B.A.)בלימודי תקשורת. זאת, מבלי לפגוע במספר התקנים הכולל בתקשורת הנדרשים להענקת התארים האחרים בתקשורת (לפחות שמונה תקנים), ובהתאם לגידול במספר התלמידים ביחס לקיים היום.