24/03/15

הסמכה זמנית (ראשונה) לתקופה של ארבע שנים לאוניברסיטת בר-אילן להעניק תואר דוקטור ברפואה (M.D.) בפקולטה לרפואה בצפת

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ה (24.3.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה שהתקיימה בתאריך 24.3.2015 בדו"ח הוועדה המלווה למתן הסמכה זמנית (ראשונה) לאוניברסיטת בר אילן להעניק תואר דוקטור ברפואה M.D. בפקולטה לרפואה בצפת.
  2. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדה המלווה בראשותו של פרופ' ירון כהן על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה למתן הסמכה זמנית (ראשונה) לאוניברסיטת בר אילן להעניק תואר דוקטור ברפואה M.D. בפקולטה לרפואה בצפת.
  3. המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה התחומית למדעים מיום 24.3.2015 ולהסמיך את אוניברסיטת בר אילן בהסמכה זמנית (ראשונה) להעניק תואר דוקטור ברפואה M.D. לבוגרי התוכנית, לתקופה של 4 שנים (עד חודש מרץ 2019).
  4. על פי החלטת ות"ת בנושא מיום 18.3.2015, ההסמכה הזמנית מותנית בקבלת ההסכם הבין-משרדי חתום על ידי כל המשרדים (משרדי האוצר, הבריאות, פיתוח נגב-גליל וות"ת). בהמשך לסיכום הבין-משרדי לאיזון הפקולטה בשנים 2014-2015, ות"ת סבורה שיש להסדיר את הנושא גם ברמה הרב -שנתית ועד תשע"ז (שנה בה צפויה להסתיים תקופת ההקמה), כך שיתייתר הצורך לקיים מדי שנה דיוני תקציב עם כלל המשרדים, בנוגע להשתתפותם השנתית בתקציב הפקולטה.
  5. על פי החלטת ות"ת בנושא מיום 18.3.2015, הצוות המקצועי באגף התקציבים ישוב וידווח לות"ת אודות התקדמות הכנת סיכום בין-משרדי על השלמת עלויות בגין הקמת הפקולטה לרפואה ואודות יכולת אוניברסיטת בר אילן לאזן את תקציב הפקולטה לקראת פתיחת שנה"ל תשע"ו.
  6. המועצה להשכלה גבוהה חוזרת על הדרישות שנכללו בהחלטת המל"ג מיום 12.1.2010 בנושא פתיחת הפקולטה לעניין מגורי הסגל הבכיר של הפקולטה בצפון, ומבקשת כי הנושא ייבחן שוב לקראת מועד הארכת ההסמכה.
  7. על החלטה זו, בדבר מתן הסמכה זמנית (ראשונה) לאוניברסיטת בר אילן להעניק תואר דוקטור ברפואה M.D., חלות הוראות המל"ג מהחלטתה מיום 22.7.2014 בדבר "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות למוסדות להשכלה גבוהה".