12/01/16

הסמכה זמנית (ראשונה) לתקופה של ארבע שנים (עד ינואר 2020) לעזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים להעניק תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת מכונות

בישיבתה ביום ב' בשבט תשע"ו (12.1.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המלווה בראשותו של פרופ' יהודה טייטל על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד כה.
  2. להסמיך את עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים להעניק תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת מכונות לתקופה של ארבע שנים, דהיינו עד ינואר 2020.
  3. על המכללה לשמור על מסירות ויציבות סגל ההוראה הקיים ולדווח עד סוף תשע"ז על קליטת חבר סגל ליבתי אחד לפחות מליבת התחום של הנדסת מכונות.
  4. לקראת סוף תשע"ח תבדוק הוועדה המלווה את תכני תוכנית הלימודים, רמת הבחינות, עבודת הסטודנט במעבדה וביצוע פרויקטים.
  5. לקראת תום תקופת ההסמכה הזמנית, יגיש המוסד דו"ח התקדמות נוסף לרבות התייחסות להערות שיעלו על ידי הוועדה המלווה בשלב הבדיקה הקודם.
  6. על המכללה להקפיד על תנאי הקבלה וכי מספר החריגים לא יעלה על 10% מכלל המתקבלים.
  7. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".