30/06/15

הסמכה זמנית (ראשונה) לתקופה של שלוש שנים (עד יוני 2018) למכללה האקדמית נתניה להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בנדל"ן

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ה (30.6.2015) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' יוסי גרוס על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה לה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה הבודקת ולהסמיך את המכללה האקדמית נתניה להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בנדל"ן למשך שלוש שנים דהיינו עד יוני 2018.
  3. בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה במלואן.
  4. לאור הרכבו של הסגל בתוכנית, המוסד מתבקש לפעול לשיפור הייצוג המגדרי בקרב חברי הסגל בתוכנית.
  5. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".