27/10/15

הסמכה זמנית (ראשונה) לתקופה של שלוש שנים (עד אוקטובר 2018) למכללת לוינסקי לחינוך להעניק תואר שני (M.A.A.T.) בטיפול באמצעות אמנויות – טיפול במוזיקה

בישיבתה ביום י"ד חשבון תשע"ו (27.10.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, מדעי הרוח ואמנות,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המלווה בראשות פרופ' אדיר כהן על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את דו"ח הוועדה ולהסמיך את מכללת לוינסקי לחינוך להעניק תואר שני (M.A.A.T) בטיפול באמצעות אמנויות – טיפול במוזיקה,  לתקופה של שלוש שנים (עד אוקטובר 2018). לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית.
  3. לאור העובדה שממוצע הציונים בחלק מקורסי התוכנית הנו גבוה מדי, מתבקשת המכללה לבחון את מדיניות מתן הציונים וההערכה. המכללה תדווח לוועדת המשנה על התייחסותה לעניין זה והפעולות שננקטו בהתאם לכך בעוד שנה.
  4. תוכנית הלימודים תצטרך לעמוד בהמשך בכל החלטה שתתקבל בנושא התוכניות החוץ תקציביות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים.
  5. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".