27/10/15

הסמכה זמנית (ראשונה) לתקופה של שלוש שנים (עד אוקטובר 2018) למכללה האקדמית תל-אביב-יפו להעניק תואר שני (M.B.A.) במינהל עסקים

בישיבתה ביום י"ד חשבון תשע"ו (27.10.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המלווה בראשותו של פרופ' יונתן קורנבלוט על עבודתה.
  2. להעניק למכללה האקדמית תל אביב יפו הסמכה זמנית לשלוש שנים להעניק תואר שני במנהל עסקים.
  3. לקראת חידוש ההסמכה יש לבדוק, בין היתר, את הנושאים הבאים:
  • עמידת המוסד בהחלטות המל"ג הרלבנטיות לתואר שני ובפרט בלימודי תואר במנהל עסקים.
  • על המכללה להמשיך ולגייס חברי סגל בכיר בעלי תואר שלישי
  • המוסד לא יקבל יותר מ- 10 אחוז סטודנטים חריגים בקבלה חריגה ויגדיר תנאים ברורים לקבלה חריגה ( כגון ציון מינימום).
  • מרכיב זה יהיה מרכזי בבדיקת התוכנית לקראת חידוש ההסמכה.

מתן ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה"