28/10/14

הסמכה זמנית (ראשונה) לתקופה של שלוש שנים (עד אוקטובר 2017) למכללה האקדמית לחינוך תלפיות, להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) חד-חוגי באמנות למסלול רב-גילאי

בישיבתה ביום ד' בחשון תשע"ה (28.10.2014) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת תת-ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, ואמנות בנושא שבנדון והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' חיים פינקלשטיין על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד כה.
  2. להסמיך את תלפיות המכללה האקדמית לחינוך להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) חד-חוגי באמנות במסלול רב-גילאי (א'-י') לתקופה של שלוש שנים.
  3. לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה, תבדוק הוועדה המקצועית את התוכנית בשנית, לרבות בנושאים הבאים:

א.         האם סגל המורים באותה עת ראוי מבחינת הרכבו, איכותו ומחויבותו העתידית לתוכנית הלימודים ולמכללה: מורים המבצעים מחקר פעיל ועדכני בתחומם, ואומנים-יוצרים, בעלי מוניטין בתחום התמחותם.

ב.         האם התפתחותו של מצאי הספריה לתוכנית הלימודים שבנדון משביעה רצון.

ג.          האם רמת פרויקט עבודות הגמר של תלמידות שנה ד' ועבודות של התלמידות בסדנאות השונות בתוכנית (ציור, צילום, רישום, פיסול, וידאו ארט והדפס) משביעה רצון.  כמו-כן, הוועדה המקצועית מתבקשת להתייחס בהמלצותיה הסופיות לנושא התפלגות הציונים בקורסים השונים, רמת הבחינות והעבודות.

4.         הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה