01/07/14

הסמכה זמנית (ראשונה) לתקופה של שלוש שנים (עד יולי 2014) למכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן להעניק תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת תעשיות מים

בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ד (1.7.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' רפי סמיט על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן להעניק תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת תעשיות מים, וזאת לתקופה של שלוש שנים, דהיינו עד יולי 2017.
  3. על המכללה לעמוד בהחלטת המל"ג מיום 2.1.2001 בעניין קבלת סטודנטים מעל גיל 30 שאינם בעלי תעודת בגרות.
  4. כתנאי לחידוש ההסמכה, תיבדק התוכנית על ידי ועדה מלווה.