13/05/14

הסמכה זמנית (ראשונה) לתקופה של שלוש שנים (עד מאי 2017) לאוניברסיטה הפתוחה להעניק תואר שני (M.A.) במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד (13.5.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:

  1. להודות למומחים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו לה.
  2. לאמץ את המלצות המומחים ולהסמיך את האוניברסיטה הפתוחה להעניק תואר שני (M.A.) במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך עם תזה ובלי תזה למשך שלוש שנים, דהיינו עד מאי 2017.
  3. בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה, תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בחוות הדעת לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה במלואן.