13/05/14

הסמכה זמנית (ראשונה) לתקופה של שלוש שנים (עד אפריל 2017) למכללה האקדמית אחוה להעניק תואר שני (M.Ed.) בחינוך מתמטי

בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד (13.5.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותה של פרופ' רוחמה אבן על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית אחוה לתקופה של שלוש שנים, דהיינו עד לאפריל 2017, להעניק תואר שני (M.Ed.) בחינוך מתמטי.
  3. בתום שנה"ל תשע"ה יוגשו לוועדה המלווה:

א.         דו"ח התקדמות על ביצוע התוכנית וכן דוגמאות לעבודות גמר ולבחינות של הלומדים בתוכנית.

ב.         דו"ח על קידום הפעילות האקדמית של חברי הסגל (פרסום מאמרים בכתבי עת שפיטים והשתתפות פעילה בכנסים בינלאומיים).