13/05/14

הסמכה זמנית (ראשונה) לתקופה של שלוש שנים (עד אפריל 2017) למכללה האקדמית תל-חי להעניק תואר ראשון (B.Sc.) במדעי החי (במקור: זואוטכנולוגיה)

בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד (13.5.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' ישראל רוזנבוים ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית תל-חי להעניק תואר ראשון (B.Sc.) במדעי החי למשך שלוש שנים.
  3. לאשר למכללה את שינוי שם תוכנית הלימודים מתואר ראשון (B.Sc.) בזואוטכנולוגיה לתואר ראשון (B.Sc.) במדעי החי.
  4. על המכללה האקדמית תל-חי:

א.         להמשיך לפתח את סגל ההוראה האקדמי, תוך הכוונת חלק מהסגל לתעסוקה מחקרית (במיג"ל או בכל מוסד מחקרי אחר);

ב.         לפתח את קורסי הבחירה בעיקר בתחום מדעי החי, תוך הדגשת הייחודיות של אזור הצפון בנושא.

5.         כתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית ע"י וועדת מעקב שתגיש דו"ח למל"ג לפני תום תקופת ההסמכה הזמנית