28/06/16

הסמכה זמנית (ראשונה) לתקופה של שלוש שנים, עד יולי 2019 , להעניק תואר שני (M.A.) בלי תזה בלימודי משפט לתלמידים שאינם בעלי תואר ראשון במשפטים למסלול האקדמי של המכללה למינהל

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ו (28.6.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על חוות דעתם.
  2. להעניק הסמכה זמנית לתקופה של שלוש שנים (עד יוני 2019) למסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק תואר שני בלימודי משפט לתלמידים שאינם בעלי תואר ראשון במשפטים.
  3. לקראת תום תקופת ההסמכה יש לבדוק את עמידת המוסד בתנאי הקבלה כפי שאושרו לו לשלב אישור הפרסום של תוכנית הלימודים.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה. "