22/03/16

הסמכה זמנית (ראשונה) לתקופה של שלוש שנים (עד פברואר 2019) למכללה האקדמית לחברה ואמנויות להעניק תואר ראשון (B.A.) בתוכנית הלימודים במדעי ההתנהגות

בישיבתה ביום י"ב באדר ב' תשע"ו (22.03.2016)  דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון והיא מחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' דויד לייזר על עבודתה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהסמיך את המכללה האקדמית לחברה ואמנויות להעניק תואר ראשון (B.A.)  במדעי ההתנהגות למשך שלוש שנים דהיינו עד פברואר 2019. לאור העובדה שלמכללה טרם הוענקה הכרה קבועה, תקופת ההסמכה מותנית גם בתקופת ההכרה שתינתן למכללה האקדמית לחברה ואמניות כמוסד להשכלה גבוהה.
  3. בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה במלואן, וכן קיום גרעין יציב של אנשי סגל בכירים שיוכלו להנהיג את התוכנית בעתיד.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".