07/03/17

הסמכה זמנית (ראשונה) לתקופה של שלוש שנים, עד מרץ 2020, להעניק תואר ראשון (B.A.) בסוציולוגיה למכללה האקדמית גליל מערבי

בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז (7.3.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותה של פרופ' אוליבר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את דו"ח הוועדה ולהסמיך לתקופה של שלוש שנים (עד פברואר 2020) את המכללה האקדמית גליל מערבי להעניק תואר ראשון בסוציולוגיה.
  3. לקראת תום תקופת ההסמכה יש לשוב ולבדוק את תוכנית הלימודים בהתייחס למכלול ההערות שעלו בדו"ח הוועדה.
  4. מתן ההסמכה כפוף גם להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".