23/06/20

הסמכה זמנית (ראשונה) לתקופה של שלוש שנים, עד יוני 2023, למכללה האקדמית לחינוך ע"ש א.ד. גורדון להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) במתכונת חד-חוגית במתמטיקה למסלול העל-יסודי

בישיבתה ביום א' בתמוז תש"פ (23.6.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים, פרופ' אבי ברמן ופרופ' דורית פטקין, על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך באופן זמני לתקופה של שלוש שנים (דהיינו עד יוני 2023) את המכללה האקדמית  לחינוך גורדון להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) במתכונת חד-חוגית במתמטיקה במסלול   העל-יסודי.
  3. על המכללה יהיה להגיש דיווח ("אבן דרך") בתוך שנתיים (יוני 2022) בנוגע ליישום הערות
  4. הסוקרים ושעמידה בהם תבחן במהלך תקופת ההסמכה הזמנית ועיקרן:

א.  עמידת תוכנית הלימודים וסגל ההוראה בתוכנית בתנאים שקבעה המל"ג לקיומן של  תוכניות לימודים לתואר בוגר בהוראה במתמטיקה בעל-יסודי (החלטה מיום 1.6.2014).

ב.  הפעילות המחקרית של חברי הסגל והעומדת בראש תוכנית

ג.   בנייה של גרעין של חברי סגל ליבתי שיהוו בעתיד גרעין הסגל העיקרי והמוביל של התוכנית  ("דור ביניים").

  1. מתן ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 (וכפי שעודכנה ביום  13.11.2018) בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".