24/09/19

הסמכה זמנית (ראשונה) לתקופה של שנה, עד ספטמבר 2020, לטכניון – מכון טכנולוגי לישראל להעניק תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת נתונים ומידע

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט (24.9.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בנושא שבנדון והיא  החליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים פרופ' ציפי ארליך (האוניברסיטה הפתוחה) ופרופ' בועז נדלר (מכון ויצמן) על חוות הדעת שהגישו ועל עבודתם עד כה.
  2. לאור פערים שעלו בתהליך בדיקת נתוני הסגל במישור תנאי העסקה, ובכפוף להחלטת ות"ת מחליטה מל"ג על אישור מתן הסמכה זמנית לשנה, עד ספטמבר 2020.
  3.  לאור חוו"ד הסוקרים שבדקו את התכנית – עם תום תקופת ההסמכה הזמנית תיבחן התוכנית רק בהיבטי ות"ת הרלוונטיים ולא תידרש בדיקה אקדמית נוספת.